Реалізація завдань за грантом
з коштів Фонду Стефана Баторего

W konkursie ogłoszonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w działaniu Fundacja „Zustricz” otrzymała dotację instytucjonalną na cele związane z upowszechnianiem postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.

Program Demokracja w działaniu realizowany w okresie od 15.II.2018 r. do 31.V.2019 r. ma na celu upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji. Jest kontynuacją zadania realizowanego w latach 2010-2013, jako formy wsparcia działania dotyczącego zwiększenia udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym, nadzorowania funkcjonowania instytucji publicznych oraz przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych. W latach 2013-2016 podobne założenia miał realizowany program pt. Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Europejskiego Obszary Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), a od 2016 roku Fundacja im. Batorego oferuje wsparcie organizacjom zajmującym się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i obywatelską kontrolą władz, w ramach którego Fundacja „Zustricz” będzie realizować swoje cele.

Dzięki dotacji „Zustricz” rozpocznie monitoring sytuacji dzieci ukraińskich w placówkach edukacyjnych, dokona analizy występujących najczęściej problemów w szkołach oraz innych uczelniach na terenie Krakowa, do których uczęszczają dzieci/młodzież z Ukrainy oraz opracuje ofertę dla szkół w zakresie rozwoju edukacji międzykulturowej oraz przeciwdziałania dyskryminacji, stereotypizacji, przemocy ibullying-owi dziecięcemu, na które narażeni są ucznowie-cudzoziemcy. Pracownicy Fundacji we współpracy z innymi organizacjami oraz wydziałami uczelnianymi zajmującymi się wielokulturowością przeprowadzą warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców. W trakcie realizacji projektu powstanie cykl filmów, w tym promujących działalność Fundacji oraz wspólne dziedzictwa kulturowe.

Dzięki dotacji z Fundacji Batorego Fundacja „Zustricz” otrzymała możliwość kontynuacji działań zmierzających do rozeznania potrzeb społeczności ukrańskiej zamieszkującej nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce, w szerszy i bardziej profesjonalny sposób. Lokal przy ul. Batorego użytkowany wraz z Fundacją „U-work” zapeni zainteresowanym przestrzeń i miejsce, w którym można uzyskać profesjonalną pomoc prawno-psychologiczną, jak również wsparcie sąsiedzkie: wymiana myśli, informacji, doświadczenia, umiejętności.

Prócz wsparcia w adaptacji i integracji migrantów z Ukrainy pomiędzy sobą, jak również ze społecznością lokalną Krakowa, promocji ukraińskiej kultury, tradycji, rozwoju tożsamości ukraińskiej środki z dotacji zostaną przeznaczone na analizę zebranych informacji dotyczących przestrzegania praw człowieka, przeciwdziałaniu mowy nienawiści oraz edukacji wielokulturowej.

Część środków zostanie również przeznaczona na rozwój kompetencji członków organizacji i zespołu wolontariuszy.