Книга Добрих Практик

Ksiega dobrych praktyk dzialań na rzecz MNiEiC Publikacja 2018 (pobrać)

Projekt „Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców” to kolejne zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie w którym Fundacja Zustricz uczestniczy we współpracy z innymi organizacjami. Są to Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Instytut Allerhanda, Fundacja Dialog – Pheniben oraz Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt jest również wspierany przez National Democratic Institute i uzyskał honorowy patronat Rzecznika Praw Obywatelskich.

Według danych z 2011 roku narodowość polską deklaruje 97,09% mieszkańców Polski (z wliczeniem osób deklarujących dwie narodowości, 2,26%, posiada dwie narodowości – polską i niepolską, zaś 1,55% nie uważa się za Polaków (deklaruje „niepolską” narodowość. W danych tych, z oczywistych przyczyn nie uwzględnia się ludności napływowej osiedlającej się w Polsce. Szacuje się, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba cudzoziemców, którzy posiadają uprawnienia do pobytu w Polsce wzrosła o blisko 90 tys. osób (o 61 proc.) – ze 146 tys. do ponad 234 tys.

Mimo rosnącej liczby nie-Polaków zamieszkujących w kraju, cudzoziemcy oraz przedstawiciele mniejszości narodowych postrzegani są przez pryzmat przestarzałych stereotypów i klisz społecznych, traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Niejednokrotnie, wynikające z braku odpowiedniej perspektywy i rozeznania działania organów administracji państwowej i samorządowej przyczyniają się do pogłębienia problemów i wycofania obcokrajowców czy przedstawicieli mniejszości z życia publicznego.

Podstawowym celem projektu określenie najbardziej palących potrzeb mniejszości narodowych oraz cudzoziemców przebywających tymczasowo i osiedlających się w Polsce. W tym celu zdefiniowania i skonkretyzowania tychże potrzeb przeprowadzamy badania (w formie kwestionariuszy) wśród organów administracji samorządowej i rządowej, organizacji większościowych działających na rzecz mniejszości oraz obcokrajowców. Wyniki ankiet zostaną przedstawione w Księdze Dobrych Praktych działań/ dla mniejszosci narodowych i etnicznych oraz obcokrajowców.

Ta unikatowa Księga, niedostępna na żadnym innym rynku, ma przed sobą wiele zadań do wykonania. Dzięki niej, władze lokalne oraz państwowe będą miały możliwość wnikliwego zapoznania się z potrzebami mniejszości i obcokrajowców żyjącymi w Polsce, a w efekcie czego zdolne będą do adaptacji i właściwego ukierunkowania swoich działań, wprowadzenia lub wypracowania narzędzi i procedur przy uwzględnieniu tych potrzeb. Księga dobrych praktyk ma na celu przeciwdziałaniu dyskryminacji; stereotypizacji, stygmatyzacji oraz wykluczeniu mniejszości narodowych i cudzoziemców z życia społecznego i przestrzeni publicznej. Do dodatkowych osiągnięć projektu należy aktywizacja sektora NGO w zakresie działań na rzecz mniejszości i cudzoziemców, promowanie współpracy.

Nasze cele pragniemy osiągnąć między innymi poprzez przekaz pozytywny, wskazując na zachowania pożądane, godne naśladowania. Naszym zamiarem jest budowanie dialogu, pozwalającego na wymianę wiedzy i doświadczeń. Ufamy, że wraz z organami administracji uda nam się wypracować relację partnerską, opartą na wzajemnym rozumieniu. Wspólnie pragniemy budować społeczeństwo tolerancyjne i otwarte na innego.

Księga zostanie zaprezentowana podczas jednodniowej konferencji na przełomie grudnia 2017 r i stycznia 2018 r.