Інформаційний пункт для іноземців

W ramach konkursu Urzędu Miasta Krakowa na realizację w okresie od 4 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego pn. „Program Otwarty Kraków – prowadzenie punktu informacyjnego z poradami w językach obcych” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, określonym w art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z Fundacją U-Work, Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, oraz Stowarzyszenie Interkulturalni.pl, uruchomiliśmy Punkt Informacyjny dla cudzoziemców z poradami w językach obcych: angielskim, ukraińskim, rosyjskim, pod adresem ul. Batorego 2/28.

W ramach Punktu Informacyjnego przewidziano m.im. konsultacje indywidualne, spotkania tematyczne oraz sesje ze specjalistami na tematy takie jak:

  • przepisów prawa (legalizacji pobytu, zakupu i najmu nieruchomości i inne);
  • sposobu funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i dostępu do służby zdrowia;
  • dostępu do rynku pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych;
  • uzyskania pomocy społecznej, mieszkaniowej i świadczeń socjalnych;
  • edukacji dzieci i dorosłych w tym nauki języka polskiego;
  • dostępu do kultury;
  • procedur administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem w środowisku lokalnym (np. prawo jazdy, rejestracja samochodu, meldunek, PESEL, E-PUAP itp.)

Porady udzielane są bezpośrednio, telefonicznie i elektronicznie cztery razy w tygodniu: wtorek i czwartek 14:00-19:00 oraz środa i piątek 8:00-13:00.

Zapraszamy!