Regulamin konkursu  

Jesteśmy różni, ale mamy równe prawa” 

 • 1.  

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Zustricz”, która realizuje projekt w ramach programu  „IDZ Informuj, Działaj, Zrozum. Własnym Głosem”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie w socialmediach Fundacji Zustricz pod adresem URL:https://www.facebook.com/zustricz/ oraz na na stronie  internetowej Fundacji „Zustricz” pod adresem  URL: https://zustricz.pl/ zwanej dalej „Stroną” w dniach od 6 sierpnia 2022 r. od godz. 20.00 do 20 sierpnia 2022 r. do godz. 23.59  
 3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie zostaną przesłane w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy oraz na adres  mailowy Fundacji „Zustricz”: [email protected] 
 4. Regulamin Konkursu (zwany dalej “Regulaminem“) jest dostępny na Stronie organizatora oraz w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce. 

Cel i przedmiot konkursu 

 1. Celami  konkursu są: 
 • zwrócenie uwagi na tekst Deklaracji Praw Człowieka ONZ, 
 • zaproszenie do refleksji nad prawami człowieka poprzez doświadczenia Ukrainy i Polski, a także poprzez formę wizualną – fotografię, wyrażenie wdzięczności za solidarność Polaków z Ukraińcami.
 • zwrócenie uwagi na dodatkową wartość różnorodności.
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w postaci pracy fotograficznej dowolnego rodzaju (zdjęcie przedmiotowe, krajobrazowe, artystyczne, dokumentalne, portretowe, podwodne, lotnicze, architektoniczne itp. w barwach flag ukraińskiej i polskiej.
 • 3  

Uczestnictwo w Konkursie 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
 2. Konkurs organizowany jest w 2 (słownie: dwóch) kategoriach wiekowych:

 

 • A) KATEGORIA I  Juniorzy: młodzież w wieku od 12 do 18 lat (niepełnoletni)
 • B) KATEGORIA II Osoby dorosłe: osoby pełnoletne powyżej 18 roku życia (18+)
 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby z obu kategorii mieszkające w Krakowie. 
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora ani Donatora.  
 3. Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę jest przestrzeganie przez  Uczestnika zasad określonych w Regulaminie.  
 • 4. 

Zgłoszenie udziału w Konkursie, warunki udziału 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy: dokonać zgłoszenia konkursowego,  w terminie: od 6 sierpnia 2022 r. do 20 sierpnia 2022 r. do godz. 23.59 za pomocą formularza zgłoszeniowego zawierającego komplet danych:  

– imię, nazwisko Uczestnika; 

– adres e-mail Uczestnika 

– w przypadku osoby niepełnoletniej formularz uzupełnia opiekun prawny udzielający zgody na udział w konkursie. 

 1. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego organizator wysyła e-maila potwierdzającego  jego otrzymanie na podany adres poczty elektronicznej i wpisuje zgłoszoną osobą na listę  uczestników konkursu.  
 2. Datą rejestracji uczestnika jest data faktycznego otrzymania formularza  zgłoszeniowego i zgody opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na udział w konkursie . 
 3. W ślad za zgłoszeniem Uczestnik ma przesłać wykonane przez siebie nie więcej niż 2
  zdjęcia w barwach flag ukraińskiej i polskiej (flaga Ukrainy to kolory – niebieski i żółty, flaga Polski – to kolory biały i czerwony)
  w terminie: od godz. 20.00 06 sierpnia do 20 sierpnia  2022 r. do godz. 23.59 uczestnik przesyła na adres email: [email protected] w formie pliku elektronicznego pracę fotograficzną konkursową (zdjęcie lub maksymalnie 2 zdjęcia) w rozdzielczości min. 150 DPI  w formacie JPG lub PNG,  maksymalnej wielkości 10 MB 
 • W temacie email należy wpisać  „Konkurs fotograficzny 2022”
 • W liście do przesłania napisać:
  hasło konkursu tj. „Jesteśmy różni, ale mamy równe prawa.”,
  Imię i Nazwisko autora / Wiek autora / Tytuł zdjęcia / krótki opis pracy (do 100 słów).
 •  W przypadku Uczestnika niepełnoletniego należy dołączyć skan podpisanego przez opiekuna prawnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie określonego w załączniku nr 1 na adres e-mail [email protected] 
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia.
 1. Wszystkie teksty mogą być napisane w języku polskim lub ukraińskim. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wystosowania prośby do uczestnika o przesłanie ponowne pracy poza terminami zgłoszenia prac w przypadku trudności technicznych związanych  z odczytaniem pliku. 
 3. Udział w Konkursie staje się skuteczny z chwilą potwierdzenia zgłoszenia konkursowego  wskazanego w § 4 pkt. 1 Regulaminu, oraz przekazania pracy konkursowej w formie  elektronicznej. 
 4. Uczestnik poprzez udział w Konkursie akceptuje Regulamin i wyraża Organizatorowi  Konkursu zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych na potrzeby  Konkursu.  
 5. Jeden Uczestnik może zgłosić udział w Konkursie tylko raz. W przypadku zgłoszeń wielokrotnych, za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie pierwsze w kolejności zgłoszenie Uczestnika doręczone pod adres wskazany  w § 4 pkt. 1 Regulaminu.  
 6. Po przekazaniu pracy konkursowej Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 
 7. Uczestnik (lub opiekun prawny) może zgłosić tylko taką Pracę konkursową, która nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Oznacza to  w szczególności, że: 
 8. a) Uczestnik musi być sam autorem Pracy konkursowej i nie może wykorzystać w Pracy  konkursowej cudzych materiałów (w tym pochodzących z Internetu lub aplikacji cyfrowych) tekstów;  
 9. b) Praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób  godzących w czyjekolwiek dobre imię; 
 10. c) Praca konkursowa nie może zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt, promujących faszyzm lub inny totalitarny ustrój państwa,  nawołujących do nienawiści na tle etnicznym lub narodowościowym; 
 11. d) Praca konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, np.  obscenicznych, godzących w uczucia religijne; 
 12. e) Praca konkursowa nie może zachęcać do działań sprzecznych z prawem lub zagrażających  bezpieczeństwu. 

  

 • 5.  

Zasady wyłaniania zwycięzców i wyróżnionych Uczestników 

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników,  którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w § 3 i § 4 Regulaminu.
  2. Zwycięzców wyłoni jury, powołane przez Organizatora w składzie: 

Jerzy Woźniakiewicz – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 

Anna Kaczmarz – fotoreporterka
Mateusz Janicki – aktor filmowy i teatralny (teatr im. Juliusza Słowackiego)
Aleksandra Zapolska – współzałożycielka Fundacji „Zustricz”,
Raisa Kadyrova – autorka integracyjnego kursu fotograficznego Vilna.photoschool

 1. Jury wskaże: 
 2. a) w Kategorii I – Juniorzy: przedział wiekowy od 12 do 18 lat (niepełnoletni): 

trzy nagrody, (określone w § 6 pkt. 1 lit. a Regulaminu) za prace konkursowe spełniające kryteria, wskazane w § 4 pkt. 4-5, które zostaną uznane przez Jury za najciekawszą w Kategorii I;  

 1. b) w Kategorii II – Osoby dorosłe od 18 + lat (pełnoletnie): 

– trzy nagrody, (określone w § 6 pkt. 1 lit. a Regulaminu) za prace konkursowe spełniające kryteria, wskazane w § 4 pkt. 4-5, które zostaną uznane przez Jury za najciekawszą w Kategorii II;  

 1. Wybierając zwycięzców w każdej z kategorii Jury będzie kierować się w  szczególności poziomem merytorycznym, artystycznym, pomysłowością  i kreatywnością zgłoszonej pracy.  
 2. Dnia 23 sierpnia 2022 r. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronie społecznościowej Fundacji Zustricz – https://www.facebook.com/zustricz/. 
 3. Ponadto Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej w Konkursie, przesyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Uczestnika lub jego  opiekuna prawnego, w zgłoszeniu do Konkursu, wskazanym w § 4 pkt 1 Regulaminu. 
 4. W wiadomości e-mail, wskazanej w pkt. 6 powyżej, Organizator prześle zwycięzcom lub ich opiekunom prawnym informację o terminie i miejscu odbioru  nagród w Konkursie, uwzględniając pkt. 3-6 § 6 pkt.3  Regulaminu.  
 • 6.  

Nagrody i wyróżnienia 

 1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:

  a) w Kategorii I Juniorzy w przedziale wiekowym 12-18 (niepełnoletni): 

Trzy nagrody dla zwycięzców w Kategorii I Juniorzy – Dyplom oraz nagroda równowartości 250 złotych

b) w Kategorii II – Osoby dorosłe (pełnoletnie od  18 i więcej lat):

– Trzy nagrody dla zwycięzców Kategorii II Osoby dorosłe – Dyplom oraz nagroda równowartości 250 zł 

 1. Nagrody i wyróżnienia wskazane w pkt. 1 powyżej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od  wygranych w konkursach.  
 2. Nagrody i wyróżnienia, wskazane w pkt. 1 powyżej, zostaną wydane wyłącznie w postaci  określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na  inną nagrodę lub wyróżnienie rzeczowe. 
 3. Organizator zastrzega za sobą prawo do przyznania dodatkowych nagród sponsorskich.
 4. Jeden Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę.  
 5. W skład nagród i wyróżnień nie wchodzi pokrycie lub zwrot kosztów dojazdu w celu odbioru Nagrody. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody  z przyczyn leżących po stronie uczestnika

 

 • 7

Publikacja prac 

 1. Relacja z Konkursu, wręczenia nagród oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone  na stronie społecznosciowej organizatora https://www.facebook.com/zustricz/ oraz na stronie www.zustricz.pl oraz mogą zostać opublikowane w prasie lub innych mediach oraz  w formie materiału wystawienniczego, publikacji pokonkursowej. 
 2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na  rzecz Organizatora Konkursu praw autorskich do pracy konkursowej (utworu), na wszystkich  polach eksploatacji, a w szczególności: 
 3. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania egzemplarzy wszelkimi  dostępnymi technikami, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu  magnetycznego, techniką cyfrową, 
 4. b) wprowadzania do obrotu, użyczania, dzierżawy lub najmu oryginału lub egzemplarzy  wykonania, 
 5. c) odtwarzania oraz nadawania lub reemitowania, a także publicznego udostępniania w  taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie  wybranym (np. sieć Internet), 
 6. d) wykorzystanie dla celów reklamowych Organizatora przy użyciu w szczególności prasy,  telewizji, sieci Internet. 
 7. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych  warunków w tym zakresie wykonywanie przez Organizatora Konkursu zależnego prawa  autorskiego do pracy konkursowej (utworu), a w szczególności do przerabiania 

i adaptowania całości utworu lub jego fragmentów oraz wielokrotnego publikowania.  Organizator Konkursu ma prawo do zamieszczania pracy konkursowej (utworu) w całości lub  dowolnych fragmentach, w publikacjach na dowolnych stronach internetowych. 

 1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę Organizatorowi Konkursu na  umieszczanie pracy konkursowej (utworu) we wszelkiego rodzaju wydawnictwach, folderach i  innego rodzaju materiałach reklamowych, marketingowych publikowanych  w formie druku, jak i na wszelkich innych nośnikach informacji. 
 2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie  przez Organizatora Konkursu imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, we wszelkiego rodzaju  materiałach reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu związanych z tym  Konkursem lub innymi konkursami ogłaszanymi przez Organizatora Konkursu.
 3. Z ww. publikacji autorom zgłoszonych prac nie przysługuje żadne wynagrodzenie. 
 • 8.

Odwołania, postępowanie reklamacyjne 

 1. Postanowienia jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie 
 2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz  z uzasadnieniem do Organizatora w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje należy składać: 
 3. a) na piśmie na adres: Fundacja „Zustricz”, ul. Norymberska 10A/26, 30-376 Kraków z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Jesteśmy różni, ale mamy równe prawa” – listownie (decyduje data stempla pocztowego) lub  
 4. b) bezpośrednio w krakowskiej siedzibie Organizatora: 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 34/domofon 100, lub  
 5. c) za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: [email protected].
  Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich  otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany  w reklamacji. 
 6. Organizator nie udziela rękojmi za wady nagrody ani gwarancji jakości. Wszelkie roszczenia  dotyczące wad czy jakości rzeczy stanowiących nagrodę w Konkursie, Uczestnik może zgłaszać  jedynie do producenta lub do sprzedawcy rzeczy. 
 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Uczestników do dochodzenia roszczeń po  przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji w tym  postępowaniu. 
 • 9.  

Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników lub ich opiekunów  prawnych jest Fundacja „Zustricz”, ul. Norymberska 10A/26, 30-376 Kraków 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: 
 2. a) przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców i wyróżnionych, odpowiedzi  na pytania związane z Konkursem i rozpatrywania reklamacji; 
 3. b) wydania nagród,  
 4. c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem. 

 

 1. Aby zobaczyć więcej informacji dotyczących przetwarzania danych, zapoznaj się z  Załącznikiem 2 do Regulaminu: „INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  OSOBOWYCH”. 
 • 10.  

Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać na stronie internetowej  www.zustricz.pl 
 2. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn  leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 
 3. Regulamin konkursu zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na  stronie internetowej www.zustricz.pl
 4. Informacje na temat konkursu można uzyskać za pomocą e-maila: [email protected] oraz  w: siedzibie Fundacji „Zustricz” ul. Karmelicka 34/domofon 100 w Krakowie. 
 5. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej organizatora www.zustricz.pl na stronie https://www.facebook.com/zustricz/ oraz na stronach partnerów.

Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu

(do wysłania podpisanego scanu dokumentu na adres email: [email protected])

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO WYSŁANA ELEKTRONICZNIE

 1. Ja (imię i nazwisko) / Я (ім’я та прізвище)

 …..……….………………………………………..……………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w konkursie „Jesteśmy różni, ale mamy równe prawa”/ Даю згоду на обробку моїх персональних даних у зв’язку з участю моєї дитини в конкурсі «Ми різні, та маємо рівні права».

2. Ja (imię i nazwisko) /  Я (ім’я та прізвище) …………………………………………  wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka, wiek)/
Даю згоду на участь моєї дитини (прізвище, ім’я та по батькові дитини, вік)
………………………………………………………………………………………………. w Konkursie na prace fotograficzne wykonane przez dzieci i młodzież pod hasłem „Jesteśmy różni, ale mamy równe prawa” akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z zasadami przetwarzania danych określonymi w regulaminie konkursu /
у Конкурсі дитячих та молодіжних фоторобіт під гаслом «Ми різні та маємо рівні права», приймаю Регламент про Конкурс та даю згоду на обробку моїх та персональних даних моєї дитини Організаторами для організаційних та промоційних цілей Конкурсу відповідно до правил обробки даних, викладених у Регламенті Конкурсу

3. Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka w razie wygranej na stronie internetowej Fundacji Zustricz, stronie Grantodawcy, partnerów projektu oraz na profilach facebook i instagram organizatora projektu, Grantodawcy oraz partnerów projektów / Я погоджуюся на публікацію роботи моєї дитини, у разі виграшу, на веб-сайті фундації Zustricz, веб-сайті Грантодавця, партнерів проекту та в профілях facebook та instagram організатора проекту, Грантодавця та партнерів проекту.

 

…………………………… ………………………………….

       Data / дата Podpis / Підпис

Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i opiekunów prawnych zgłaszających  Uczestników jest Organizator Konkursu „Jesteśmy różni, ale mamy równe prawa” – Fundacja „Zustricz”,  ul. Norymberska 10A/26, 30-376 Kraków
 2. Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe w następujących celach:
  2.1. W celu przeprowadzenia Konkursu, w tym umożliwienia dokonania zgłoszenia,  wyłonienia zwycięzców, odpowiedzi na Wasze pytania związane  z Konkursem i rozpatrywania Waszych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest  jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;  prawnie uzasadnionym interesem administratora jest przeprowadzenie Konkursu (art.  6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej:  „Rozporządzenie”); 

2.2. W celu wydania Wam nagrody, jeżeli Uczestnik ją zdobędzie. Podstawą  prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wypełnienia ciążącego na  administratorze prawnego obowiązku wydania nagrody zwycięzcy Konkursu lub  wyróżnienia wyróżnionemu Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu (art. 6 ust. 1  lit. c Rozporządzenia); 

2.3. W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.  Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie  uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem  administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony swoich praw w związku  z Konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); 

 1. Zwracamy uwagę, że przetwarzamy dane osobowe w takim zakresie, w jakim je nam  udostępniacie, w tym informacje, które umieszczone zostaną w treści pracy konkursowej.  
 2. Dane osobowe Uczestników i opiekunów prawnych będą przetwarzane do czasu upływu  okresu reklamacyjnego dla spraw związanych z Konkursem (patrz § 7 pkt 2 Regulaminu), a  dane Uczestników i opiekunów, którzy zgłoszą roszczenia związane z Konkursem – do czasu ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeń,  z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej. 
 3. Będziemy przetwarzać dane osobowe Uczestników i opiekunów prawnych wyłącznie  w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami także po upływie wyżej  wskazanego okresu, lecz nie dłużej, niż przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z  przepisów prawa; 
 4. Uczestnik i opiekun prawny ma prawo do: 

– żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia ich przetwarzania,  

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony  interes administratora (patrz pkt 2.1 i 2.3 powyżej), Uczestnikowi  i opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego  danych osobowych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 
 2. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich  niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.  
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się  poprzez e-mail: [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych  osobowych. 
 4. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych  Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl.

1, 2, 3 СТАРТ 📣
ФОТОКОНКУРС «Ми різні, та маємо рівні права»
Завдання для учасників фотоконкурсу: зробити фотографію в кольорах українського і польського прапорів.
Фотографія може бути довільного жанру (предметна, пейзажна, художня, документальна, портретна, підводна, аерофотографія, архітектурна тощо).
💙💛🤍❤️
Чому колористика прапорів України і Польщі?
23 серпня ми українці відзначаємо День прапора України. А кольори польського прапора – як вираз вдячності Польщі і її народу за солідарність і підтримку України в захисті основоположних прав українців на суверенітет, незалежність, територіальну цілісність, життя, безпеку і свободу. По-друге, як і в 1991 році Польща першою визнала незалежність України, так і в 2022 році, Польща продовжує бути прикладом для демократичного світу і одним з головних партнерів України.
Оскільки основною темою фотоконкурсу є права людини, то ознайомившись з текстом Загальної Декларації Прав Людини ООН (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text), автор фотографії має написати свою думку про те, котре із зазначених в Декларації прав він/вона вважає особливо актуальним сьогодні і чому (до 100 слів).
Аби взяти участі, необхідно:
1️⃣ Заповнений формуляр зголошення своєї участі з фотографією і текстом та надіслати на електронну пошту [email protected] до 20 серпня 23:59.
Посилання на формуляр для участі в фото конкурсі https://forms.gle/ca8iFNm81MiDTCnz8
Кожен учасник може надіслати до 2 фотографій
2️⃣ Обов’язково зазначити в темі листа «Фотоконкурс 2022»
🏆🏆🏆
Переможці фотоконкурсу отримають нагороди
(усього передбачено 6 нагород, тобто по 3 нагороди для кожної категорії):
🥇 Для Юніорів (12-18 років) це Подарунковий Квиток в парк атракціонів ENERGYLAND
🥇 Для Дорослих (19 і більше років) це подарункова карта Galerii Krakowskiej номіналом 250 злотих.
Журі фотоконкурсу: визначать найцікавіші, найкрасивіші, най-най-най фотографії і присвоять авторам/кам нагороди.
Переможців буде оголошено на офіційних сторінках в соціальних медіа Фундації ZUSTRICZ 23 серпня о 12:00 2022 року.
Найкращі роботи будуть представлені на фотовиставці 24 серпня з нагоди святкування Дня Незалежності України.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG