Jesteśmy tu, żeby pomagać!

W Fundacji Zustricz działa Punkt Wsparcia Migrantów, miejsce, do którego można przyjść i porozmawiać, jeśli ma się wrażenie, że ktoś potraktował nas gorzej od innych jedynie z powodu naszej narodowości lub innej, niemającej związku z daną sprawą, cechy. Pomożemy wspólnie poszukać rozwiązania.

W Punkcie otrzymacie bezpłatnie informację dotyczącą waszych praw i obowiązków, legalizacji pracy i pobytu oraz spraw związanych z życiem w Krakowie i w Polsce, tu możecie skonsultować waszą umowę o pracę lub dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. W razie potrzeby zapraszamy do współpracy prawników czy psychologów.

Nie jesteście sami. My sami przeszliśmy proces migracji,  mamy doświadczenie i wiemy co można poprawić.
Jeżeli napotkaliście trudności w dostępie do informacji, zostały naruszone wasze prawa, nie wiecie z czego zacząć i gdzie szukać pomocy – PAMIETAJCIE, MY TU ŻEBY POMAGAĆ!

Napisz do nas:  mamprawo@zustricz.pl

• Zadzwoń – +48 72 22 977 26

• Przyjdź – ul. Karmelicka 34/100, Fundacja Zustricz, Punkt Wsparcia Migrantów

#AktywniObywateleDotacje
*projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

У Фундації ZUSTRICZ діє Пункт підтримки мігрантів, місце, до якого можна прийти та порозмовляти, якщо Ви відчуваєте, що Вас скривдили тільки для того, що Ви іншої національності, або з іншого приводу, який не мав жодного відношення до суті справи. Ми допоможемо спільно знайти рішення.

 В Пункті Ви можете отримати безкоштовно інформацію про ваші права та обов’язки, легалізацію перебування, життя в Польщі та Кракові, трудові відносини, адаптацію після міграції, куди і як звернутися в критичних ситуаціях тощо. В складних випадках ми залучаємо юристів та психологів.

Вам не потрібно вирішувати свої труднощі самостійно. У нас є досвід, ми теж пройшли процеси міграції і знаємо, що можна змінити.

Якщо Ви відчуваєте труднощі в доступі до інформації, не знаєте куди звернутися, Ваші права порушено, МИ ТУТ ЩОБ ВАМ ДОПОМОГТИ!

напишіть нам – mamprawo@zustricz.pl

• зателефонуйте нам – 72 22 977 26

• приходьте – ul. Karmelicka 34/100, Фундація Zustricz, Пункт підтримки мігрантів

#AktywniObywateleDotacje
*projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Regulamin korzystania z oferty wsparcia realizowanej przez Fundację ZUSTRICZ  

 1 Fundacja Zustricz

 1. Fundacja Zustricz prowadzi w lokalu przy ulicy Karmelickiej 34 w Krakowie aktywizację i integrację społeczności ukraińskiej z Krakowa i Małopolski.
 2. Zadania te realizuje w ramach działalności statutowej, z wykorzystaniem środków zewnętrznych oraz środków własnych.
 3. Na potrzeby realizacji swoich zadań oraz działań organizacyjnych i wizerunkowych Fundacja „Zustricz korzysta z pracy wolontariuszy oraz zatrudnianych specjalistów.
 4. W obrębie działalności statutowej Fundacji Zustricz funkcjonuje:
 5. Punkt Wsparcia Migrantów (PWM) szerzej opisany w § 2, którego  działalność jest finansowana ze środków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021
 6. „Klub Zustricz” stanowiący centrum wolontariatu organizacji szerzej opisany w §3, który prowadzony jest głównie nakładem pracy wolontariuszy oraz zasilany środkami z innych źródeł.

2 Punkt Wsparcia Migrantów (PMW)

 1. Punkt Wsparcia Migrantów został wyodrębniony z uwagi na realizację projektu Informuj, Działaj, Zrozum – Własnym głosem (dalej IDZ) realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele prowadzonego przez Fundacje im. Stefana Batorego.
 2. Punkt prowadzi działalność informacyjną, interwencyjną i edukacyjną oraz wspierającą dla migrantów i przedstawicieli mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy doświadczają dyskryminacji, przemocy lub innych form łamania praw człowieka na terenie Małopolski, a szczególnie Krakowa.
 3. PWM realizuje:
 • konsultacje psychologiczne, prawne,
 • udzielanie informacji,
 • Klub Kobiet, rozmówki w języku polskim, tzw. „Rozmownyj Klub”
 • videoblog informacyjny dotyczący ważnych spraw życiowych,
 • interwencje w sprawach naruszenia praw człowieka,
 • inicjowanie współpracy różnych grup zawodowych nad sprawami ważnymi dla mniejszości,
 • wzmacnianie inicjatywy grup społecznych i organizacji mniejszościowych
 • reprezentowanie interesów mniejszości na spotkaniach z instytucjami, administracją, pracodawcami.
 1. Działania skierowane są głównie do społeczności ukraińskiej przy założeniu dostępu do wsparcia osób innych narodowości.
 2. PWM prowadzi dyżury informacyjne zgodnie z harmonogramem który stanowi załącznik do Regulaminu .
 3. Konsultacje psychologiczne i prawne odbywają się po wcześniejszym umówieniu na termin, w sprawach w których przekazanie klientowi podstawowej informacji nie spowoduje rozwiązywania sprawy.
 4. Wsparcie grupowe, adaptacyjne kierowane do osób zagrożonych dyskryminacją, będących w procesie adaptacji w kraju pobytu jest realizowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie i ogłaszanym na profilu facebook.
 5. Punkt Wsparcia Migrantów prowadzi elektroniczną skrzynkę kontaktową pod adresem: mamprawo@zustricz.pl, utrzymuje linię telefoniczną czynną w godzinach pracy punktu oraz umożliwia kontakt z konsultantami z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej projektu IDZ.
 1. Informację w „PMW” można uzyskać na bieżąco w języku polskim i ukraińskim oraz innych językach, o ile zostanie zgłoszona taka potrzeba i zaistnieje taka możliwość.
 2. W ramach PMW są przetwarzane dane osobowe osób korzystających ze wsparcia, o którym mowa w §2, punkty 3 -5 niniejszego Regulaminu w celu monitorowania skuteczności oraz prowadzenia statystyki udzielanego wsparcia przy czym dla tego ostatniego celu przetwarzane są wyłącznie informacje dotyczące wieku, obywatelstwa, płci oraz miasta/dzielnicy zamieszkania, bez ich indywidualizacji.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem uzyskania wsparcia.
 4. PWM prowadzi i aktualizuje bazę kontaktową instytucji i osób, do których można kierować zgłaszając się osoby, jeśli zachodzi obawa, że pomoc uzyskana w punkcie byłaby niewystarczająca
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w „PMW” jest Fundacja Zustricz z siedzibą w Krakowie przy ulicy Norymberskiej 10a/26.
 6. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) w celu, o którym mowa w art. 23 ust. 1. pkt 4 ustawy.
 7. Dane osobowe są przetwarzane, zbierane i przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej w zbiorach odpowiadających arkuszom kalkulacyjnym, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych systemem haseł dostępowych. Wypełnione przez odwiedzających Punkt Informacyjny formularze danych osobowych są przenoszone do zbioru elektronicznego w tym samym dniu, w którym formularz został wypełniony a wersja papierowa zostaje niezwłocznie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację zebranych danych.
 8. Korzystający z Punkt Wsparcia Migrantów ma prawo wglądu do zbioru danych w zakresie go dotyczącym, poprawiania tych danych, uzupełniania, a także żądania usunięcia tych danych. W przypadku żądania usunięcia danych administrator dokona tej czynności w ciągu 7 dni. O usunięciu danych administrator powiadomi zainteresowanego. Administrator powiadomi również wszystkie osoby, których dane są przetwarzane o wszelkich naruszeniach w zakresie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych najpóźniej do 7 dni od wystąpienia zdarzenia, w którym doszło do naruszenia integralności i bezpieczeństwa danych, o ile osoba informowana została poszkodowana takim zdarzeniem.
 9. Korzystający z PWM zobowiązany jest do poszanowania znajdujących się w klubie sprzętów i innego wyposażenia pomieszczeń, zachowania czystości i postępowania zgodnie z zasadami dobrego wychowania i zasadami współżycia społecznego.
 10. Korzystający z Punkt Wsparcia Migrantów zobowiązany jest do respektowania wskazówek i poleceń osób pracujących w Klubie i organizatorów zajęć.
 11. Wszelkie pisma, wnioski i formularze przygotowywane przez konsultantów są tworzone w obecności i za zgodą korzystającego i stanowią jego własność. Za ich ostateczną formę i treść konsultant nie odpowiada.
 12. Wszelkie wnioski i skargi na działalność Punkt Wsparcia Migrantów należy kierować pisemnie do organu prowadzącego, tj. Fundacji Zustricz na adres: ul. Karmelicka 34/100, 30-128 Kraków. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 14 dni od otrzymania pisma.

3 Klub Zustricz

 1. Klub Zustricz gromadzi wolontariuszy i sympatyków Fundacji podejmujących różne formy aktywności ukierunkowane przede wszystkim na upowszechnianie kultury i języka ukraińskiego.
 2. Działania te przyjmują formę wydarzeń, spotkań, koncertów, konkursów i innych form zajęć kierowanych do zróżnicowanych grup wiekowych i osób indywidualnych.
 3. Klub Zustricz” prowadzi również działalność w sferze zaangażowania obywatelskiego Ukraińców mieszkających w Krakowie oraz ich integracji z mieszkańcami Krakowa np. poprzez:
 4. informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych działających w Krakowie;
 5. popularyzowanie wiedzy na temat wydarzeń kulturalno – oświatowych;
 6. pomoc w zakresie zrzeszania się i samoorganizacji;
 7. organizowanie spotkań integracyjnych i udzielanie przestrzeni na takie spotkania.
 8. Klub Zustricz” otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach zajęć oraz w godzinach ogłoszonych na stronie internetowej. Dodatkowo Klub jest otwarty w niedzielę o ile są organizowane w tym czasie zajęcia lub wydarzenia.
 9. Klub Zustricz” prowadzi elektroniczną skrzynkę kontaktową pod adresem:
  info@zustricz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Fundacji Zustricz.
 10. Informację w Klubie Zustricz można uzyskać na bieżąco w języku polskim i ukraińskim oraz innych językach, o ile zaistnieje taka możliwość.
 11. Prowadzący „Klubie Zustricz” przetwarzają dane osobowe korzystających z oferty  Klubu na potrzeby uczestnictwa w zajęciach o której mowa w punkcie 2 i 3 niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia statystyki udzielanego wsparcia przy czym dla tego ostatniego celu przetwarzane będą wyłącznie informacje dotyczące wieku, obywatelstwa, płci oraz dzielnicy zamieszkania, bez ich indywidualizacji.
 12. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w „Klubie Zustricz” jest Fundacja Zustricz z siedzibą w Krakowie przy ulicy Norymberskiej 10a/26.
 13. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) w celu, o którym mowa w art. 23 ust. 1. pkt 4 ustawy.
 14. Dane osobowe będą przetwarzane, zbierane i przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej w zbiorach odpowiadających arkuszom kalkulacyjnym, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych systemem haseł dostępowych.
 15. Korzystający z „Klubu Zustricz” ma prawo wglądu do zbioru danych w zakresie go dotyczącym, poprawiania tych danych, uzupełniania, a także żądania usunięcia tych danych. W przypadku żądania usunięcia danych administrator dokona tej czynności w ciągu 7 dni. O usunięciu danych administrator powiadomi zainteresowanego. Administrator powiadomi również wszystkie osoby, których dane są przetwarzane
  o wszelkich naruszeniach w zakresie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych najpóźniej do 7 dni od wystąpienia zdarzenia, w którym doszło do naruszenia integralności i bezpieczeństwa danych, o ile osoba informowana została poszkodowana takim zdarzeniem.
 16. Korzystający z Klubu Zustricz zobowiązany jest do poszanowania znajdujących się w klubie sprzętów i innego wyposażenia pomieszczeń, zachowania czystości i postępowania zgodnie z zasadami dobrego wychowania i zasadami współżycia  społecznego.
 17. Korzystający z Klubu Zustricz zobowiązany jest do respektowania wskazówek i poleceń osób pracujących w Klubie i organizatorów zajęć.

4 Postanowienia ogólne

 1. Działalność Punktu Wsparcia Migrantów i Klubu Zustricz opiera się na transparentności, jawności, poszanowaniu zasad równego traktowania i zakazie dyskryminacji.
 2. Punkt Wsparcia Migrantów i Klub Zustricz nie prowadzą agitacji lub działalności politycznej, religijnej ani komercyjnej i zakazuje się prowadzenia tego typu działań w ich  siedzibach oraz na obszarze ich działania.
 3. Wszelkie wnioski i skargi na działalność Punktu Wsparcia Migrantów i Klubu Zustricz należy kierować pisemnie do prowadzącego, tj. Fundacji Zustricz pod adres: ul. Karmelicka 34/100, 30-128 Kraków. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 14 dni od otrzymania pisma.

Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibach Punktu Wsparcia Migrantów i Klubu Zustricz oraz na stronie internetowej Fundacji Zustricz.