REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Otwórz swoje serce na Kraków”

 • 1 Informacje podstawowe
 1. Konkurs jest organizowany przez Fundację Zustricz w ramach programu „Otwarty Kraków”
 2. Konkurs będzie realizowany z wykorzystaniem oficjalnej strony Fundacji Zustricz na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/zustricz, od 30 listopada 2020 do 18 grudnia 2020.
 3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są w postaci elektronicznej pod wskazanymi w punktach a) – c) linkami:
 4. 1 grupa 8-12 lat https://goo.su/2vyD. Ze względu na wiek uczestników rodzice lub opiekunowie prawni rejestrują swoje konto dla dziecka, a następnie umieszczają zrobione przez dziecko zdjęcia ze swojego konta na Facebooku w imieniu dziecka.
 5. 2 grupa 13-17 lat https://goo.su/2Vyg . Jeżeli dziecko nie posiada własnego konta, rodzice lub opiekunowie prawni rejestrują swoje konto dla dziecka, a następnie umieszczają zrobione przez dziecko zdjęcia ze swojego konta na Facebooku w imieniu dziecka.
 6. 3 grupa 18 i więcej https://goo.su/2vyk. Uczestnictwo w tej grupie jest możliwe tylko pod warunkiem posiadania własnego konta na Facebooku.
 7. Regulamin konkursu (dalej – „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej organizatora: https://zustricz.pl/.
 8. Czas określony w Regulaminie jest czasem lokalnym.
 • 2 Czym jest Konkurs Fotograficzny „Otwórz serce na Kraków”

Konkurs fotograficzny „Otwórz serce na Kraków” jest tygodniowym konkursem ze sztuki fotografii dla imigrantów z Ukrainy, którzy obecnie mieszkają w Krakowie.

 • 3 Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. W konkursie fotograficznym może uczestniczyć do 60 osób.
 2. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy wiekowe.
 3. Grupa 1 – dzieci w wieku 8-12 lat,
 4. Grupa 2 – młodzież w wieku 13-17 lat,
 5. Grupa 3 – dorośli powyżej 18 lat.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundacji Zustricz i słuchacze kursu fotograficznego zorganizowanego przez Fundację Zustricz w okresie 02.10-12.12.2020r.
 • 4 Program konkursu
 1. Program konkursu przewiduje:
 2. – wykonywanie codziennie 5 zadań przez uczestników konkursu
 3. – wystawy zamieszczonych przez uczestników zdjęć oraz głosowanie,
 4. – ogłoszenie i wyróżnienie zwycięzców konkursu.
 5. Każda grupa uczestników będzie miał swoją zamkniętą stronę na Facebooku, przeznaczoną do realizacji zadań konkursu. Na tych stronach będą opublikowane zadania, a uczestnicy będą tam zamieszczać odpowiednie zdjęcia.
 6. a) Codzienne zadania

Każdego dnia w czasie konkursu, grupy będą otrzymywały zadania oparte o materiał teoretyczny, który pomoże uczestnikom pomyślnie je wykonać zadania. Publikacja zadania zaplanowana jest na określoną godzinę – 8:00. Na wykonanie zadania uczestnicy będą mieli 12 godzin. Oznacza to, że o godzinie 20:00 kończy się możliwość zamieszczania zdjęć. Każda grupa ma różne zadania o różnym stopniu złożoności, ale są one połączone tematycznie. Codziennie do godziny 21:00 w okresie trwania konkursu fotograficznego uczestnicy otrzymują komentarz od prowadzącego konkursu pod opublikowanym przez siebie zdjęciem. Komentarz prowadzącego konkursu składa się z opinii dotyczącej zamieszczonego zdjęcia i przyznanych za tę pracę liczby punktów.

Za każde wykonane zadanie uczestnik otrzymuje od 1 do 3 punktów.

 • Terminowość wykonania zadania – 1 punkt
 • Zgodność z tematyką zadania – 1 punkt
 • Przestrzeganie wymagań kompozycyjnych, technicznych określonych do każdego zadania – 1 pkt

Jeśli uczestnik nie wykona zadania, otrzyma „0” punktów.

Wszystkie pozycje są sumowane i dodawane do liczby „polubieni” zamieszczanych pod zdjęciami uczestników online wystawy fotograficznej.

 1. b) Wystawa zdjęć uczestników utworzona online oraz głosowanie

Ostatnim piątym zadaniem konkursu wykonywanym przez uczestników jest zadanie końcowe. Jego efektem jest przygotowanie przez uczestnika konkursu zdjęć przeznaczonych do tworzonej przez Organizatora konkursu wystawy zdjęć, które będą uczestniczyć w głosowaniu.

Na oficjalnej stronie Facebook Zustricz zostanie utworzona wystawa finałowych prac wszystkich uczestników. Subskrybenci strony będą głosować na zdjęcie, które im się podobało, za pomocą „polubień”. Celem uczestników, których zdjęcia zostały włączone do wystawy fotograficznej jest zebranie jak największej liczby „polubień”. W tym celu uczestnicy mogą ponownie zamieszczać zdjęcia na swojej stronie i zachęcać subskrybentów do głosowania. Liczą się tylko te „polubienia”, które są umieszczone pod zdjęciami na stronie FB Zustricz, a nie pod „repostem” dokonanym przez uczestnika konkursu fotograficznego.

ad.c) Przestrzeganie wymagań kompozycyjnych, technicznych.

Do każdego z codziennych zadań zostaną przez prowadzącego zamieszczane określone wymagania kompozycyjne i techniczne w zakrytych grupach na FB. Ich zastosowanie będzie ustalane przez prowadzącego. Zdjęcia nie spełniające wymagań na dany dzień nie otrzymają wyznaczonych punktów.

 • 5 Zasady wyznaczania zwycięzców i nagrodzenia uczestników
 1. Wyznaczenie i nagradzanie zwycięzców

Przed publikacją wystawy fotograficznej w każdej grupie uczestników zostanie opublikowana zbiorcza tabela punktów każdego uczestnika. Liczba „polubień” pod zdjęciem zamieszczonym na utworzonej online wystawie zostanie dodana do sumy punktów po zakończeniu wystawy fotograficznej.
W konsekwencji uczestnicy, którzy uzyskają największą łączną liczbę punktów i „polubieni” (po jednym uczestniku z każdej grupy) zostaną zwycięzcami zwanymi laureaci.

 1. Nagrody i wyróżnienia
 1. Każdy z trzech laureatów konkursu otrzymuje nagrodę – kartę podarunkową
  w kwocie 100 zł. do salonu Empik
 2. Nagrody nie są opodatkowane.
 3. Nagrody zostaną przyznane wyłącznie w formie określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty równowartości w gotówce lub wymiany na inną nagrodę.
 4. Nagrody zostaną wręczone do 24 grudnia 2020 roku w umówionym terminie
  w siedzibie Fundacji Zustricz (ul. Karmelicka 34/100) z uwzględnieniem ograniczeń epidemiologicznych.
 5. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 6. Nagrody nie obejmują pokrycia ani zwrotu kosztów dojazdu do siedziby Fundacji Zustricz.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 • 6 Publikacja prac

1. Relacje z Konkursu, zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród oraz zdjęcia najlepszych prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.zustricz.pl oraz mogą zostać opublikowane w prasie lub innych mediach, a także w materiałach wystawienniczych
i publikacjach pokonkursowych.

2. Uczestnik Konkursu, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi Konkursu praw autorskich do pracy (prac) konkursowych we wszystkich obszarach jej wykorzystania, a w szczególności:

a) drukowania i zwielokrotniania pracy – wykonywania jej kopii wszelkimi dostępnymi metodami tj. .: druk, reprografia, zapis magnetyczny, technika cyfrowa,

b) wprowadzenia do obiegu, wypożyczenia, wydzierżawienia oryginału lub kopii pracy,

c) zwielokrotniania i nadawania lub retransmisji, a także publicznego udostępniania prac
w dowolnym miejscu i czasie (np. w Internecie),

d) wykorzystania przez Organizatora do celów reklamowych, w szczególności w prasie, telewizji i Internecie.

3. Uczestnik Konkursu, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie bez ograniczeń przez Organizatora Konkursu z autorskich praw majątkowych do pracy (prac) konkursowych, a w szczególności na jej całkowitą lub częściową zmianę lub adaptację, powtórną publikację. Organizator Konkursu ma prawo do publikacji pracy (prac) konkursowych w całości lub w części na dowolnych stronach internetowych.

4. Uczestnik Konkursu, biorąc udział w Konkursie, wyraża swoją zgodę Organizatorowi Konkursu na umieszczenie pracy konkursowej (zdjęć) we wszystkich publikacjach, folderach i innych publikowanych materiałach reklamowo-marketingowych w formie drukowanej, a także na wszelkich innych nośnikach.

5. Uczestnik Konkursu, biorąc udział w Konkursie, wyraża swoją zgodę Organizatorowi Konkursu na wielokrotne publikowanie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu we wszelkiego rodzaju materiałach reklamowo-marketingowych Organizatora Konkursu związanych z tym Konkursem lub innymi konkursami prowadzonymi przez Organizatora Konkursu.

6. Autorom przekazanych zdjęć nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i opiekunów prawnych zgłaszających Uczestników jest Organizator Konkursu Fundacja „Zustricz”, ul. Norymberska 10A/26, 30-376 Kraków
 2. Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe w następujących celach:

2.1. W celu przeprowadzenia Konkursu, w tym umożliwienia dokonania zgłoszenia, wyłonienia zwycięzców i wyróżnionych, odpowiedzi na Wasze pytania związane z Konkursem. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich – zgody ich rodzica (opiekuna prawnego);

2.2. W celu wydania Wam nagrody lub wyróżnienia, jeżeli Uczestnik ją zdobędzie. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wypełnienia ciążącego na administratorze prawnego obowiązku wydania nagrody zwycięzcy Konkursu lub wyróżnienia wyróżnionemu Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 1. Zwracamy uwagę, że przetwarzamy dane osobowe w takim zakresie, w jakim je nam udostępniacie, w tym informacje, które umieszczone zostaną w treści pracy konkursowej.
 2. Uczestnik i opiekun prawny ma prawo do:

– żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (patrz pkt 2.1 i 2.3 powyżej), Uczestnikowi i opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 2. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: info@zustricz.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl.

Правила фотоконкурсу

„Otwórz serce na Kraków” 

 • 1 Загальні положення
 1. Конкурс проводиться фундацією «Zustricz» в рамках реалізації програми «Відкритий Краків» (пол. „Otwarty Kraków”) 
 2. Конкурс буде проводитися на офіційній сторінці фундації «Zustricz» на Facebook за адресою: https://www.facebook.com/zustricz, з 30 листопада 2020 року по 18 грудня 2020 року.
 3. Заявки на участь у Конкурсі приймаються в електронній формі 
 • 1 група 8 -12 років https://goo.su/2vyD. З огляду на вік учасників, зареєструватись від імені дитини повинні батьки чи опікуни дитини і в подальшому розміщувати на Facebook фотографії, зроблені дитиною. 
 • 2 група 13-17 років https://goo.su/2Vyg  Якщо дитина не має власного акаунту, від її імені зареєструватись і розміщувати фотографії, зроблені дитиною, може один із батьків чи опікунів зі свого акаунту на Facebook. 
 • 3 група 18 і більше https://goo.su/2vyk Участь в цій групі можлива виключно з власного акаунту на Facebook. 
 1. Правила конкурсу (далі – «Правила») доступні на https://zustricz.pl/.
 2. Час, вказаний у Правилах, є місцевим часом.
 • 2 Що таке Фотоконкурс Otwórz serce na Kraków

Фотоконкурс Otwórz serce na Kraków – тижнева конкурсна  онлайн програма фотографії для мігрантів з України, які в даний час є мешканцями Кракова.

 • 3 Умови участі в конкурсі

Учасниками фотоконкурсу стануть 60 осіб. 

Учасники будуть поділені на три групи, згідно віку. 

Група 1 – діти віком 8-12 років, 

Група 2 – підлітки 13-17 років,

Група 3 – дорослі 18 і більше років.

Учасниками не можуть бути співпрацівники організації  Zustricz та слухачі фотокурсу організованого фундацією Zustricz в часі 02.10-12.12.2020. 

 • Програма конкурсу

Програма складається з:

 • 5 щоденних завдань 
 • онлайн фотовиставки з голосуванням,
 • оголошення і нагородження переможців конкурсу. 

Кожна група учасників матиме свою закриту сторінку на Facebook, де буде проходити програма. На закритих сторінках публікуватимуться завдання і учасники там залишатимуть свої виконані фотографії.

 

 • Щоденні завдання 

Щодня впродовж челенджу в групах будуть з’являтись завдання з теоретичним матеріалом, який допоможе учасникам успішно його виконати. Публікація завдання призначена на визначену годину – 8:00. На виконання завдання учасникам відведено 12 годин. Тобто о 20:00 закривається прийом фотографій. Кожна група має окреме завдання різної складності але поєднані тематично. До 21:00 кожного дня протягом тривання фотоконкурсу учасники отримують коментар від ведучого під опублікованою ними фотографією. Коментар ведучого складається з відгуку на фото та кількістю пунктів, призначених кожній роботі.

 • Пункти за виконане завдання

За кожне виконане завдання учасник отримує від 1 до 3 пунктів. 

Вчасне виконання завдання – 1 пункт

Відповідність темі завдання – 1 пункт

Дотримання композиційних, технічних  вимог заданих в кожному окремому завданні – 1 пункт

Якщо учасник не виконав завдання, він отримує “0”пунктів. 

Всі пункти сумуються і додаються до кількості вподобань під фотографіями учасників на онлайн фотовиставці. 

 

 • Онлайн фотовиставка з голосуванням

Останнє п’яте завдання програми – це підсумкове завдання, результатом якого є виставкове фото учасника для голосування. 

На офіційній сторінці організації Zustricz буде опублікована фотовиставка підсумкових робіт всіх учасників. Підписники організації будуть ставити “лайк” під фото, що сподобалась. Мета фотовиставки – зібрати якомога більше вподобань. Для цього учасникам дозволяється робити репост фотовиставки на своїй сторінці та закликати своїх підписників голосувати за вподобані знімки, поставивши “лайки”. Рахуються лише ті вподобання, що поставлені під самими фото на сторінці Zustricz, а не під зробленим учасником репостом фоточеленджу. 

 • Відповідність композиційним та технічним вимогам.

Для кожного із щоденних завдань ведучий розміщуватиме композиційні та технічні вимоги в закритих групах на FB. Фотографії, які не відповідають вимогам, не отримають визначених пунктів.

 • 5 Правила вибору переможців та нагородження учасників
 • Визначення та нагородження переможців

Перед публікацією фотовиставки в кожній групі учасників буде опублікована підсумкова таблиця кількістю пунктів кожного учасника. До суми пунктів наприкінці фотовиставки буде додана кількість лайків під виставковим фото учасника. Таким чином, учасники , що наберуть найбільшу сумарну кількість пунктів і лайків (1 учасник з кожної групи) визначаються як переможці.

 • 6 Нагороди та призи

Кожен з трьох переможців отримує нагороду – сертифікат за покупку в магазині Empik на 100 злотих .

Нагороди не оподатковуються на виграші в конкурсах.

 Нагороди  будуть видаватися тільки у вигляді, передбаченому Правилами, без можливості виплати їх еквівалента готівкою або обміну на інший приз чи премію.

Нагороди будуть вручені до 24 грудня 2020 року в домовлений заздалегідь час в офісі фундації Zustricz (ul. Karmelicka 34/100) у зв’язку з епідеміологічними обмеженнями 

Один учасник в рамках Конкурсу може отримати тільки одну нагороду.

Нагороди  не включають покриття або відшкодування транспортних витрат на прибуття до офісу фундації Zustricz.

 1. Організатор не несе відповідальності за нездатність отримання призу Учасником з незалежних від Організатора причин.
 • 7 Публікація робіт

1. Висвітлення Конкурсу, церемонія вручення призів і фотографії нагороджених робіт будуть розміщені на сайті www.zustricz.pl і можуть бути опубліковані в пресі або інших засобах масової інформації, а також у формі виставкових матеріалів та після конкурсних публікацій.

2. Учасник Конкурсу, беручи участь у Конкурсі, погоджується безкоштовно передати Організатору Конкурсу авторські права на конкурсну роботу (роботи) у всіх областях її використання, зокрема:

а) друк і відтворення роботи – виготовлення копій всіма доступними методами, а саме: друк, репрографія, магнітний запис, цифрова техніка,

b) введення в обіг, позичання, здача в оренду оригіналу або копії роботи,

c) відтворення і трансляція або ретрансляція, а також надання публічного доступу до роботи в будь-якому місці і в будь-який час за власним вибором (наприклад, в Інтернеті),

d) використання Організатором в рекламних цілях, зокрема, в пресі, на телебаченні та в Інтернеті.

3. Учасник Конкурсу, беручи участь у Конкурсі, погоджується на вільне без будь-яких обмежень використання Організатором Конкурсу авторських прав на конкурсну роботу (витвір), і, зокрема, на її повну або часткову зміну чи адаптацію, багаторазову публікацію. Організатор конкурсу має право публікувати конкурсні роботи (роботу) повністю або частково на будь-яких сайтах.

4. Учасник Конкурсу, беручи участь в Конкурсі, дає Організатору Конкурсу згоду на розміщення конкурсної роботи (фотографії) у всіх публікаціях, папках й інших опублікованих рекламних і маркетингових матеріалах в друкованому вигляді, а також на будь-яких інших носіях інформації.

5. Учасник Конкурсу, беручи участь в Конкурсі, дає Організатору Конкурсу згоду на багаторазову публікацію імені та прізвища Учасника Конкурсу у всіх видах рекламних і маркетингових матеріалів Організатора Конкурсу, пов’язаних з цим Конкурсом або іншими конкурсами, що проводяться Організатором Конкурсу.

6. За вищезазначені Публікації автори наданих фотографій не мають права на винагороду.

Додаток до Правил конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Адміністратором персональних даних Учасників і законних опікунів, які подають заявки Учасників, є Організатор Конкурсу Фундація «Zustricz», ul. Norymberska 10A / 26, 30-376 Kraków.
 2. Ми обробляємо Ваші персональні дані в наступних цілях:

2.1. Для проведення Конкурсу, включаючи обробку заявок, відбір переможців і призерів, відповіді на ваші питання, пов’язані з конкурсом та для розгляду скарг. Юридичною підставою обробки даних є ст. 6. пункт а) RODO, тобто дані будуть оброблятися на основі згоди суб’єкта даних, а у випадку неповнолітніх – згоди їх батьків (законних опікунів);

2.2. З метою вручення Вам призу або нагороди, в разі виграшу. Юридична підстава для обробки – необхідність виконати зобов’язання адміністратора видати приз переможцю конкурсу або нагородити премійованого учасника або його законного опікуна (пункт 1 статті 6 пункту c RODO);

 1. Зверніть увагу, що ми обробляємо лише ті персональні дані, які Ви нам надали, включаючи інформацію, що міститься в заявці на участь у конкурсі.
 2. Учасник і законний опікун мають право:

– вимагати: доступ до своїх персональних даних, виправлення, видалення або обмеження їх обробки,

– подати скаргу до контролюючого органу, що займається захистом персональних даних, тобто Главі Управління з захисту персональних даних.

 1. У тій мірі, в якій основою для обробки персональних даних є законний інтерес адміністратора (див. пункти 2.1 і 2.3 вище), Учасник і законний опікун має право заперечувати проти обробки його персональних даних з причин, пов’язаних з його конкретною ситуацією.
 2. Надання персональних даних не є обов’язковим або беззаперечною вимогою, але їх ненадання унеможливлює участь у Конкурсі.
 3. Адміністратор призначив інспектора з захисту персональних даних, з яким можна зв’язатися по електронній пошті: info@zustricz.pl з будь-якого питання, що стосується обробки персональних даних.
 4. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, тобто Голові з захисту персональних даних, що знаходиться за адресою ul. Stawki 2 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

Fundacja ZUSTRICZ ogłasza konkurs fotograficzny Otwórz serce na Kraków.

Uczestnikami mogą być wszyscy zainteresowani mieszkańcy Krakowa, pochodzący z Ukrainy:

 1. grupa 8-12 lat
 2. grupa 13-17 lat
 3. grupa 18 i starsi

Konkurs odbędzie się w grupach zamkniętych na Facebooku, do których będziemy dodawać uczestników. Przez tydzień, od 7 do 11 grudnia, uczestnicy będą codziennie otrzymywać zadanie fotograficzne na stronie swojej grupy, a na podstawie zdjęć końcowych przygotowanych przez uczestników zostanie zorganizowana ogólnodostępna wystawa zdjęć online dla subskrybentów strony FB Fundacji Zustricz. Autorzy zdjęć, którzy uzyskają najwięcej „polubień” i punktów do 18 grudnia, otrzymają nagrody. W każdej grupie będzie wyznaczony jeden zwycięzca. Nagrodą Karta podarunkowa na zakupy w sklepie Empik o wartości nominalnej 100 zł.

Program konkursowy to okazja do nauczenia się robienia lepszych zdjęć, ponieważ każdego dnia będą pojawiać się nowe zadania i użyteczne podpowiedzi, jak zrobić dobre zdjęcie. Konkurs będzie okazją do podzielenia się wrażeniami i ulubionymi miejscami Krakowa, a może nawet okazją do lepszego poznania Krakowa i oczywiście stanie się miejscem do spotkania ludzi o podobnych poglądach, do znalezienia przyjaciół i wreszcie do pokazania swojego potencjału twórczego.

Regulamin konkursu: adres strony

Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz rejestracyjny, zgodnie z kategorią wiekową:

 1. grupa 8-12 lat https://goo.su/2vyD. Ze względu na wiek uczestników rodzice lub opiekunowie prawni rejestrują swoje konto dla dziecka, a następnie umieszczają zrobione przez dziecko zdjęcia ze swojego konta na Facebooku w imieniu dziecka.
 2. -grupa 13-17 lat https://goo.su/2Vyg . Jeżeli dziecko nie posiada własnego konta, rodzice lub opiekunowie prawni rejestrują swoje konto dla dziecka, a następnie umieszczają zrobione przez dziecko zdjęcia ze swojego konta na Facebooku w imieniu dziecka.
 3. -grupa 18 i więcej https://goo.su/2vyk Uczestnictwo w tej grupie jest możliwe tylko pod warunkiem posiadania własnego konta na Facebooku.

Liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób w każdej grupie. Dlatego nie zwlekaj i zarejestruj się na ZUSTRICZ w konkursie „Otwórz serce na Kraków!”

REKRUTACJA TRWA DO 05.12.2020